fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Въведение

Електронният магазин formytattoo.bg приканва всички посетители на уебстраницата, да се запознаят със съдържанието на Общите условия преди използването на предлаганите в сайта услуги.

1. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на formytattoo.bg, които уреждат правилата за използването на сайта formytattoo.bg и електронния магазин, намиращ се в него.

2. Данни за търговеца

„ФорМайТату България“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по смисъла на Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, обл. София-град, общ. Столична, гр. София, ул. „Минзухар“ №5, ет. 4, ап. 9. Дружеството е с предмет на дейност: Внос, износ и дистрибуция на козметични продукти и материали за грижа за кожата при татуиране и след татуиране, както и на всякакви други видове козметични продукти; както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

„ФорМайТату България“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205732981. Данни за контакт с дружеството: тел. 0884610850, имейл адрес: contact@formytattoo.bg или на адреса на управление на дружеството.

“ФорМайТату България“ ЕООД е официален вносител на продуктите на френското дружество ForMyTattooFrance за България. Всички предлагани от Търговеца продукти са произведени от ForMyTattooFrance.

3. Използвани дефиниции и терминология

3.1 “Търговец“, „Дружество“ и/или ФорМайТату означава юридическото лице- собственик и администратор на сайта: „ФорМайТату България“ ЕООД, ЕИК 205732981.

3.2 „Купувач“, „Клиент“  oзначава физическо лице на или над 16г., ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия formytattoo.bg и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3 Сайт/или Платформа означава домейнът formytattoo.bg и неговите поддомейни.

3.4 Акаунт или „потребителски акаунт“/“потребителски профил“ означава раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.).

3.5 Поръчка означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между formytattoo.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на formytattoo.bg намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.6 Договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.7. “Ползвател” и/или „Потребител“ означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Сайта, в това число, но не само, всеки Клиент на formytattoo.bg.

3.8. Съдържание означава всяко едно от изброените по-долу поотделно и/или заедно:

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към formytattoo.bg и/или Търговеца, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на formytattoo.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Търговеца в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и/или свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма партньорски договори;

• данни относно Търговеца.

4. Характеристика на сайта

Настоящият сайт представлява платформа, в която Търговецът излага предлаганите от него продукти, свързани с грижата за кожата по време и след татуиране. Платформата функционира и като електронен магазин, в който посетителите могат да създават собствени потребителски акаунти, да правят онлайн поръчка на артикулите, изложени в сайта, както и да сключват договор с Търговеца за закупуването и доставката на продуктите онлайн.

5. Общи условия

5.1 Настоящият документ, съставляващ Общи условия за използване на сайта  formytattoo.bg, е обвързващ за всички потребители на сайта. С натискане на бутона – с маркиране на отметката „Приемам Общите условия”, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

5.2 Представянето на продуктите, които се намират на интернет страницата на formytattoo.bg не представлява правно обвързваща оферта, а следва да се приема като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. Цялата информация относно предлаганите за продажба продукти включително, но не само: листовка, характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя и е преведена за нуждите на българския пазар от вносителя- „ФорМайТату България“ ЕООД.

5.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от formytattoo.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформатаи са задължителни за всички Клиенти.

5.4 Formytattoo.bg има право да извършва промени на условията за ползване на Сайта по всяко време по по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

5.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия formytattoo.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата, без да има задължението да известява за това потребителите по друг начин извън публикуването на условията в раздел „Общи условия“.

5.6 Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

5.7 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

6. Стоки

6.1 Стоките, предлагани в сайта, са оригинален продукт на съответната търговска марка (ForMyTattooFrance), предлагат се в оригиналната си опаковка, с добавено описание на български език, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

6.2 Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

6.3 Цената на стоките в сайта е в български лева, с включени всички данъци и такси.

6.4 Цената на стоките не включва цената за доставка, която се определя в отделен раздел от настоящите Общи условия.

6.5 Търговецът се старае винаги да предлага актуални изображения на предлаганите стоки, но е възможно производителят да промени дизайна на опаковката без знанието на Търговеца. В този случай, Търговецът не носи отговорност за променения дизайн на опаковката, стига стоката да отговаря на описанието, предложено в сайта, както и да носи характеристиките на предложената в сайта стока.

6.6 Предлагането на продуктите в сайта не гарантира с абсолютна сигурност тяхното наличие на склад при Търговеца.

7. Регистрация в сайта

7.1 Всеки потребител може да разглежда сайта безплатно и свободно без регистрация.

7.2 За да бъде извършена регистрацията, Потребителят трябва да приеме Общите условия на сайта, както и да въведе изисканите задължителни данни.

7.3 Регистрацията е напълно безплатна и дава възможност на потребителят да създаде свой собствен акаунт в сайта, където да въведе данните за доставка, да следи статуса на поръчките си и да проверява историята на поръчките си.

7.4 ForMyTattoo.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на formytattoo.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с formytattoo.bg, чрез предоставените данни за контакт в сайта, за да бъде информиран за причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Formytattoo.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

8. Поръчка и сключване на договора

8.1 Началото на процеса по поръчка в сайта се осъществява чрез добавяне на продукти във виртуалната потребителска кошница след влизане в регистрирания потребителски акаунт. Поръчки в сайта могат да правят само регистрирани потребители.

8.2 След добавяне на продуктите в кошницата, потребителят има възможност да зададе данни за доставката на поръчката (или само да потвърди данните за доставка, зададени от него в потребителския му профил), както и да види крайната цена на стоките и доставката им.

8.3 След въвеждане на всички необходими данни за оформяне на поръчката (задължителните данни са отбелязани с *), така както се изискват от платформата, Потребителят получава достъп до страница, където вижда обобщение на направената поръчка- вид и брой поръчани продукти, единичната им цена, общата дължима сума с включена доставка, както и данните за доставката. На този етап Потребителят има възможност да анулира изцяло поръчката си. В случай, че Потребителят потвърди така представената му информация, поръчката ще бъде завършена, чрез изпращането й на Търговеца.

8.4 Завършването на поръчката от страна на Потребителя и изпращането й до Търговеца се счита за отправена оферта от страна на Потребителя до Търговеца за сключване на договор за покупка и доставка на избраните стоки. Търговецът не е обвързан с направената поръчка докато не потвърди изрично приемането й чрез изпращане на имейл до Потребителя.

8.5 Веднага след завършване на поръчката от страна на клиента, той ще получи съобщение или имейл, с който ще бъде потвърдено регистрирането на поръчката, но това автоматично съобщение няма характера на приемане на поръчката от Търговеца. Търговецът приема поръчката чрез имейл, в който изрично и недвусмислено заявява, че съответната поръчка е приета от него.

8.6 Преди приемането на поръчката от страна на Търговеца, той не е обвързан по никакъв начин с направената поръчка и не носи отговорност за нея.

8.7 В случай, че някоя от стоките не е налична или вече не се предлага, по каквато и да е причина, Търговецът следва да уведоми за това Потребителя преди или най-късно при приемането на поръчката и да я замести с друга, при желание на Потребителя или да му върне в най-кратки срокове заплатената сума.

8.8 Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане; • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

8.9 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

8.10 Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача.

9. Начин на плащане

9.1 Платформата предлага следните начини на плащане:

  • наложен платеж
  • плащане с банкова карта
  • заплащане чрез системата на epay.bg
  • PayPal

9.2 Наложен платеж: заплащането на поръчката се осъществява при получаване на стоката, доставена на посочения от Потребителя адрес, чрез куриер. Потребителят предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена в съответните документи. Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

9.3 Плащане с банкова карта: При избор на метод за заплащане „Плащане с банкови карти” се отваря платежната страница на обслужващата Търговеца банка, където Потребителят въвежда данните на своята карта. В зависимост от това дали клиентът е регистриран в схемите за автентикация Verified byVISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на банката-издател на картата на Потребителя, където той трябва да въведе изискуемия код. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка. Системата приема следните видове банкови карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron.

9.4 При необходимост от връщане на заплатени суми с банкова карта, Търговецът ще върне сумата единствено и само по сметката на картата, с която е извършено плащането.

9.5 Заплащане чрез системата на epay.bg: платформата осъществява връзка със системата на epay.bg, където Потребителят въвежда данните на своя акаунт и се съгласява с превеждане на сумата по сметката в epay.bg на Търговеца.

9.6 Заплащане чрез системата на PayPal: платформата осъществява връзка със системата на PayPal, където Потребителят въвежда данните на своя акаунт и се съгласява с превеждане на сумата по сметката в epay.bg на Търговеца.

10. Доставка

10.1 Доставката се извършва чрез куриерска фирма Спиди.

10.2 Цената на доставката се определя по следния начин:

  • поръчки на стойност до 100 лева
  • безплатна доставка при поръчки на стойност над 100 лева

10.3 Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма „Спиди“ на посочения от клиента „Адрес за доставка” в рамките на 2-3 работни дни (в зависимост от спецификата на продукта и адреса), считано от сключване на договора. Датите и сроковете на доставка са необвързващи, ако това изрично не е договорено. Доставките се извършват от 9.00 до 17.30 часа от понеделник до петък, а в събота до 13.00 часа. Доставки не се извършват в неделя и официалните празници.

10.4 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

10.5 При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и е на посочения от клиента адрес.

10.6 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 7 дни от получаването й.

10.7 За забавянето на доставки и услуги поради форсмажорни обстоятелства и поради събития, които значително затрудняват или правят невъзможна доставката или услугата, като напр трудности при набавянето на материали, нарушения на производството, затваряне или смущение на транспортните пътища, официални разпоредби и т.н., Търговецът не носи отговорност. За началото и края на подобни препятствия Търговецът информира Потребителя възможно най-бързо.

11. Отказ от поръчка

11. 1 На основание чл.50, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя и/или трето лице, различно от превозвача, като върне поръчаната стока при следните условия:

•Потребителят предварително писмено да информира Търговеца на следният имейл адрес: contact@formytattoo.bg или на адреса на управление на дружеството, че на основание чл.55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: кога и къде ще върне стоката и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

• Стоката да бъде върната лично от Потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно на адрес: гр. София, ул. „Минзухар“ № 5, ет. 4, ап. 9; стоката може да бъде изпратена и чрез куриерска фирма или по пощата;

• Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от Търговеца защитни стикери;

• Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя.

11.2 Търговецът прилага към настоящите Общи условия стандартния формуляр за упражняване на отказ, съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите.

11.3 До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл.55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Търговецът се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път (в случай на плащане чрез банкова карта или банков превод) или чрез системата на epay.bg или съответно paypal.bg, когато плащането е извършено чрез някое от двете системи, на акаунта, от който е направено плащането, в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за отказа от договора от Потребителя, при положение, че стоките са получени обратно от Търговеца. При плащанията, направени чрез наложен платеж, Търговецът връща парите по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента, в горепосочения срок.

11.4 Съгласно чл. 57, т.5 ЗЗП Потребителят няма право на отказ от договора, в случай, че стоките, които са доставени са били разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето. Търговецът изрично уведомява Потребителя чрез настоящите Общи условия, че всички стоки предлагани в formytattoo.bg са с козметичен характер и поради това тяхното разпечатване ги прави негодни за последваща продажба. По тази причина Търговецът не приема отказ от договора за продажба на стоки, когато те са разпечатани от Потребителя след доставката.

12. Гаранция. Срок на годност

12.1  Продавачът предлага всички стоки на сайта formytattoo.bg с гаранция за съответствие на стоката с Договора, съгласно изискванията на действащото законодателство.

12.2 Всички стоки се предлагат със срок на годност, съгласно предоставената информация от Производителя.

12.3 Търговецът предлага в сайта и продава на потребителите единствено стоки, които са с неизтекъл срок на годност.

13. Интелектуална собственост
13. 1 Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на „ФорМайТату България” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Дизайнът и наименованието на продуктите е собственост на производителя им- ForMyTattooFrance. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на “ФорМайТату България” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.

13.2 Информацията в този сайт е предоставена само за нуждите на отделния потребител. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на “ФорМайТату” ЕООД е непозволено.

14. Защита на личните данни

14.1 „ФорМайТату България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламент”). При обработването на лични данни “ФорМайТату България” EООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
14. 2
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя – физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
14. 3 Сайтът formytattoo.bg
използва “бисквитки” (cookies), за което дружеството-търговец не събира или обработва лично данни. “Бисквитките“ са малки частици данни, които търговецът използва за подобряване на персонализираното разглеждане на сайта и което помага на Търговеца да покаже на Потребителя най-релевантните за него и неговите интереси продукти.
14.4 Търговецът
може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите – физически лица, а именно:
• Име;
• фамилия;
• парола;
• адрес за доставка
• имейл;
• телефонен номер;
• рождена дата;

  • адрес за фактуриране;
  • история на направените поръчки

Горепосоченото изброяване е изчерпателно като обемът на обработваните лични данни може да бъде намаляван, съобразно спецификата на различните случаи. “ФорМайТату България” ЕООД ще обработва посочените от Потребителя данни с оглед изпълнение на собствените си договорни задължения, като в тази връзка може да съхранява и начините на плащане или доставка.

14.5 “ФорМайТату България” ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:
• Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква “б” от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
• Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква “б” от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
• Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на Потребителя на неперсонализирана реклама.
• Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на Потребителя на персонализирана реклама.
• Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква “в”, чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на Потребителя;
• Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “е”. Обработването служи за постигане на законовите интереси на “ФорМайТату България” ЕООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.
• Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “е”. Обработването служи за постигане на законовите интереси на “ФорМайТату България” ЕООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.
Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на “ФорМайТату България” ЕООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – потребител в сайта е активен/действащ, както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа на деактивиране.
14. 6
С цел извършване на всяка доставка на “ФорМайТату България” ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на пощенския оператор или куриер, който ще извърши доставката на поръчаните от потребителя стоки, с цел извършване на доставката. В този смисъл „ФорМайТату България“ ЕООД ще предостави на доставчика единствено изисканата от същия информация, включително лични данни на Потребителя, за осъществяване на услугата по доставка на стоката.

14.7 Правата на Потребителя, свързани със събирането и обработката на неговите лични данни са следните:

• Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от “ФорМайТату България” ЕООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на “ФорМайТату България” ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на коригиране – В случай че личните данни обработвани от страна на “ФорМайТату България” ЕООД са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право “да бъдеш забравен” – Потребителят има право да поиска от “ФорМайТату България” ЕООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на “ФорМайТату България” ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
• Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от “ФорМайТату България” ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на “ФорМайТату България” ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
• Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към “ФорМайТату България” ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
• Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на “ФорМайТату България” ЕООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права Потребителят при тяхното осъществяване следва да отправя до “ФорМайТату България” ЕООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: contact@formytattoo.bg или по пощата на следния адрес: гр. София , ул.“Минзухар“ № 5, ет. 4, ап. 9. Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. “unsubscribe”.
Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от “ФорМайТату България” ЕООД, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.
При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя “ФорМайТату България” ЕООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.

14.8 Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на потребителски акаунт, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на formytattoo.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от „ФорМайТату България“ ЕООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от „ФорМайТату България“ ЕООД, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

14.9 Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

14.10 „ФорМайТату България“ ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки, с цел осигуряването на задължението си за защита на личните данни на потребителите, съгласно разпоредбите на Регламента.

15. Информация относно надзорните органи

Потребителите могат да се обръщат за сигнали, съдействие, жалби и други процедури, свързани с поведението, услугите и стоките, предлагани от Търговеца към следните институции:

  • по въпроси, свързани със защитата на правата им на потребители: Комисия за защита на потребители, адрес: гр. София, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, както и към някое от териториалните звена на агенцията, посочени на официалния й уебсайт: https://kzp.bg/
  • по въпроси, свързани със събирането и обработката на личните данни на потребителите: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, както и чрез другите посочени начини за контакт на официалния уебсайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/

16. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1)„ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

3) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

5) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

8) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение – „ФорМайТату България“ ЕООД не съхранява и респективно – не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто “„ФорМайТату България“ ЕООД не е).

9) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

10) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

11) „ФорМайТату България“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

17. Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

18. Приложимо право

18.1 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

18. 2 Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

– чрез споразумение между Страните; ако е необходимо, може да се използва посредничеството на Комисията за защита на потребителите

– при невъзможност да се стигне до споразумение, спорът следва да бъде отнесен до родово компетентния съд по мястото на адреса на управления на „ФорМайТату България“ ЕООД.

За повече информация за доброволното решаване на спорове, потребителите могат да посетят уебстраниците на Комисията за Защита на Потребителите (https://kzp.bg/) или на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: “ФорМайТату България“ ЕООД, България, обл. София-град, общ. Столична, гр. София, ул. „Минзухар“ №5, ет. 4, ап. 9, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.